Harmonizer

 
 
 
Informujemy, że Urządzenie Harmonizer jest aktywnym wyrobem medycznym klasy IIA zgodnie z prawem polskim i europejskim, i został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

Harmonizer przeszedł pod nadzorem węgierskiej Jednostki Notyfikowanej ocenę zgodności na to, że jako wyrób spełnia wszystkie normy jakie wyrób medyczny powinien spełniać, aby mógł być użyty przez ludzi i był skuteczny oraz bezpieczny.